Lähetyspiiri Teamsissä

to 22.4. kello 18.00
 Teams- sovellus

Lähetyspiiri Teamsissä: hartaus, kuulumisia, virsiä, mukana nimikkolähetti Saara Karttunen. Muista keittää kahvit itsellesi.

Linkki, josta pääset mukaan:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM0NzI4ODEtZTg4NC00Yzc1LWE4ZDEtNGYxMDVjMTdkNDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%221be4d34a-dd40-4ffc-9408-498f75124b9f%22%7d